logo


STIMULAČNÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY A DĚTI S ODLOŽENOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKOU – „MAXÍK“

Absolvent obdrží osvědčení s potvrzením o proškolení a oprávněním využívat program v praxi.

Obsah kurzu
Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční. Zároveň je kladen důraz na rozvoj kognitivních funkcí.
Program je rozdělen do týdenních bloků, v nichž jsou opakující se úkoly sestaveny následovně:
1. část motorická - cviky na posílení psychomotorické koordinace
2. nácvik grafomotorických dovedností – originální pracovní listy
3. rozvoj percepcí – zkvalitnění příjmu a schopnosti zpracovat přijímané informace a instrukce prostřednictvím souboru cvičných materiálů tak, aby se rozvíjela zejména čtenářská pregramotnost.
4. práce s testovou baterií

Cílem programu je seznámit pedagogy s metodami, postupy a konkrétními materiály, které rozvíjejí u předškolního dítěte čtenářskou i matematickou pregramotnost. K tomu potřebují znát fyziologii vývoje motoriky, rozvoje myšlení, řeči, sociálních schopností a dovedností, zrakového, sluchového vnímání, prostorové orientace, základních matematických představ. Základem je jednoduchost, srozumitelnost a systematičnost v postupech a pravidelnost při nácviku jednotlivých dovedností.
Účastníci získají teoretické znalosti a praktické dovednosti pro práci s jednotlivcem prostřednictvím systematicky uspořádané metodiky a cvičných materiálů. Zkvalitněním zrakového vnímání v oblasti diferenciace, paměti i vizuomotorické koordinace, zvyšováním rozsahu očních pohybů, a nácvikem správného dýchání se urychluje rozvoj čtenářských dovedností. Práce s dechem napomáhá dítěti s větší lehkostí dosáhnout ve čtení plynulosti a následně zapojit čtení s intonací. Upevněním prostorové orientace, logických posloupností, řazení a porovnávání, i zvýšením schopnosti soustředit se na plnění déletrvajících cílených úkolů se rozvíjí matematické myšlení. Zralost v oblasti sluchové percepce podporuje děti analyzovat instrukce učitele a napomáhá jim zpracovávat zadané úkoly. Prioritou je samostatnost a uvědomělost v práci. Díky mezioborovému propojení dojde při nácviku k prohloubení poznatků v oblasti jemné a hrubé motoriky, které uplatní při vyvozování techniky psaní u praváků i leváků.
Seznámí se a prakticky si vyzkouší nastavit a zvládnout testovou situaci. Testové úkoly jsou sestaveny z činností, které jsou součástí stimulačního programu a mapují úroveň dítěte v oblasti motorické, řečové i percepční ve složce zrakové, sluchové i prostorové. Podává obraz o kvalitě pozornosti a schopnosti řešit úkoly uvědoměle a samostatně. V komunikaci s dítětem lze pak odečíst úroveň porozumění a vytváření strategií.
Tyto poznatky pak pedagogičtí pracovníci dokážou lépe aplikovat v rámci prevence rozvoje obtíží v osvojování školních dovedností u dětí. Pokud u dítěte už speciální vzdělávací potřeby diagnostikovány byly, lze pozorovat velmi efektivní vliv na rozvoj dílčích funkcí s následným zvýšením školního výkonu a pozitivnějším psychickým vyladěním.
Pedagog, který program ve své praxi využije, je pak schopen vytvořit pro každé dítě individuální plán tak efektivně, aby odpovídal jeho aktuálním potřebám s cílem zajistit jeho celkový zdravý rozvoj. Dopomáhá dítěti připravit se na vstup do základní školy, komplexně jej připraví na rozvoj školních dovedností a podpoří jej zařadit se plnohodnotně do nové sociální skupiny. Pedagog změnou přístupu k dítěti v procesu rozvoje dílčích funkcí mění své zaběhnuté postupy i způsob komunikace, pracuje tak i na vlastním osobnostním rozvoji a zdokonaluje i své pedagogické kompetence.
Stimulační program Maxík už po dobu patnácti let plnohodnotně slouží pedagogům mateřských i základních škol, stejně tak rodičům dětí předškolních i s odkladem školní docházky jako učebnice, kde najdou vše potřebné pro přípravu dětí pro budoucí čtení, psaní i počítání.

Hodinová dotace: 16 hodin
Cena: 4 000 Kč (Obsahuje metodické materiály, originální grafomotorické listy, materiály k rozvoji percepčních funkcí, testovou baterii.)
Cílová skupina: pedagogové mateřských, základních i speciálních škol, speciální pedagog, logoped, psycholog

REKVALIFIKAČNÍ KURZY V RÁMCI PROGRAMU MAXÍK
Absolventy kurzů, kteří byli proškoleni do roku 2015, zveme na rekvalifikační kurzy, na nichž obdrží novou verzi programu a naučí se pracovat s testovou baterií.
Cena za rekvalifikační kurz je 2 500 Kč.
Časová dotace je 16 hodin.

SUPERVIZE
Proškolené kolegy, kteří program aktivně využívají v praxi, zveme na supervizní setkání, kde si mohou ujasnit postupy a na vlastních příkladech z praxe se zdokonalit ve své práci.
Cena za supervizi je 1 000 Kč.
Časová dotace je 5 hodin.

Plánové místo konání
Praha, Zábřeh nebo dle zakázky objednatele kurzu.

Kurzy lektorují výhradně autorky programu - PaedDr. Zdeňka Janhubová a Mgr. Pavla Bubeníčková